Verschil Tussen Bruto En Netto

Bruto en Netto zijn termen die ons vertellen of het bedrag, object of iets anders iets aftrekbaars bevat of niet.

Bruto VS Netto

Bruto is de term die we gebruiken om te verwijzen naar het bedrag voordat we enige inhoudingen doen. Veel zaken kunnen worden uitgedrukt in bruto waarden, zoals bijvoorbeeld: bruto inkomen, bruto gewicht of bruto vermogen.

De inhoudingen die van de brutowaarden worden gemaakt, kunnen ook op veel dingen wijzen. Het bruto-inkomen is bijvoorbeeld het inkomen dat we verdienen voordat we belasting inhouden. Brutogewicht is het totale gewicht van het product, inclusief de verpakking. Bruto vermogen is de totale waarde van de nalatenschap van een persoon vóór aftrek van kosten zoals bijvoorbeeld belastingen, kosten van levensonderhoud en begrafenis of andere administratiekosten.

 Bruto VS Netto

 Netto is de term tegengesteld aan het bruto en verwijst naar het bedrag nadat we eventuele inhoudingen hebben gedaan. Het netto-inkomen is dus het inkomen dat we ontvangen na het betalen van belastingen. Nettogewicht is het gewicht van het product zonder verpakking. Ten slotte is de nettoboedel de nettowaarde van de nalatenschap van een persoon nadat alle verschillende kosten, belastingen en andere betalingen zijn afgetrokken.

 Het is ook de moeite waard om het verschil tussen brutomarge en nettomarge te noemen, die vaak worden gebruikt als indicatoren voor de winstgevendheid van een bedrijf. De brutomarge wordt berekend als het quotiënt van brutowinst en inkomsten. Brutowinst is het verschil tussen de totale inkomsten uit de verkoop van goederen of diensten en de kosten van grondstoffen en andere productiekosten die zijn gemaakt om de verkochte goederen of diensten te produceren.

 De nettomarge daarentegen is het quotiënt van de nettowinst en -inkomsten. De nettowinst is het verschil tussen de totale inkomsten uit de verkoop van goederen of diensten en alle kosten die een bedrijf heeft: productiekosten, investeringskosten, financiële kosten of belastingen.

Het Verschil Tussen Bruto En Netto In De Boekhouding

Bedrijven gebruiken boekhoudmethoden om financiële transacties vast te leggen, te volgen en te analyseren. Binnen een boekhoudkundige cyclus, zoals een maand of een kalenderjaar, kunnen bedrijven kijken naar bruto- en nettototalen voor verschillende boekhoudkundige categorieën. Met boekhoudsystemen kunnen bedrijven financiële gegevens analyseren om trends te ontdekken. Aanpassingen voor kosten of uitputting scheiden bruto- en nettototalen. Bedrijven analyseren bruto- en nettototalen om de relatie tussen inkomsten en uitgaven en het effect op winst en verlies te bekijken.

Verschil Tussen Bruto En Netto

Bruto en netto

Winst berekenen door kosten en verliezen af te trekken van inkomsten en opbrengsten is een basisgebruik van bruto en netto in de bedrijfsboekhouding. Bruto verwijst naar de totale inkomsten vóór aftrek, terwijl netto het totaal is na aftrek of correctie. Stel dat een bedrijf 100.000 dollar omzet uit de verkoop van producten en het bruto-inkomen, na aftrek van de 60.000 dollar kosten van de verkochte goederen, is 40.000 dollar. Misschien worden de overhead- en administratiekosten van $15.000 afgetrokken van het bruto-inkomen, zodat een netto-inkomen van $25.000 overblijft.

Bruto marge

Bruto en netto worden ook gebruikt om de brutomarge te berekenen, dat is het percentage van de verdiende winst na correctie van het bruto inkomen of de winst voor de kosten van de verkochte producten of diensten. De $ 100.000 aan verdiende inkomsten wordt aangepast waardoor de brutowinst van $ 40.000 overblijft, wat neerkomt op een brutomarge van 25 procent. Het percentage van de brutomarge bepaalt hoeveel geld een bedrijf moet betalen voor administratieve en verkoopkosten. Een daling van het brutomargepercentage kan een evaluatie van de productprijzen en de toewijzing van overheadkosten vereisen.

Wat is Het Verschil Tussen Patentbloem en Tarwebloem

Bruto inkomen

Het bruto-inkomen van een onderneming omvat inkomsten en winsten, zoals die welke worden geboekt op een resultatenrekening voor een boekhoudkundige cyclus. Hieronder vallen inkomsten uit primaire activiteiten, d.w.z. de producten of diensten die het bedrijf verkoopt. Inkomsten uit secundaire activiteiten zijn bijvoorbeeld rente-inkomsten en geld uit de verkoop van activa. Bedrijven scheiden de inkomsten uit primaire en secundaire activiteiten om verschillende bruto- en nettototalen te genereren. Een bedrijf moet bijvoorbeeld weten hoeveel inkomsten uit de verkoop van producten zijn verkregen minus de kosten van de producten – zonder de inkomsten en uitgaven van secundaire activiteiten mee te rekenen.

Netto inkomsten

De resultatenrekening van een bedrijf, ook wel winst- en verliesrekening genoemd, toont de onderste lijn voor een boekhoudperiode. Aanpassingen aan het netto-inkomen omvatten kosten van primaire en secundaire activiteiten. Het bruto-inkomen wordt ook aangepast voor verliezen, zoals uit rechtszaken, de verkoop van activa of de vernietiging of het verlies van voorraden. Het netto-inkomen is het cijfer dat de onderneming wil verbeteren. Een nettoverlies ontstaat wanneer de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten. Het netto-inkomen vertelt het bedrijf of er aanpassingen nodig zijn in de prijsstelling of dat het bedrijf zijn uitgaven op bepaalde gebieden moet verlagen.

Een kleine ondernemer weet dat het niet onderkennen van het verschil tussen bruto en netto gevolgen kan hebben voor zijn groeiende bedrijf. Vaak zien bedrijven niet dat een product of dienst negatieve netto-inkomsten genereert wanneer het bedrijf klein is. Maar als het bedrijf groeit en opschaalt, kan een klein verlies al snel een bedreiging worden voor het voortbestaan van een bedrijf.

Verschil Tussen Bruto En Netto

Wanneer iemand een IBM-apparaat of -server koopt bij IT-wederverkoper Connectus, betaalt hij misschien 1000 pond voor het apparaat. Maar CEO Roy Shelton weet dat het berekenen van de winst van het bedrijf niet zo eenvoudig is als het aftrekken van de prijs die Connectus aan IBM heeft betaald van de prijs die de klant heeft betaald.

“Elke maand zitten we als senior leadership team samen en bekijken we al onze kosten in detail”, zegt Shelton. “We kopen en verkopen technologische producten in een markt waar kosten en prijzen extreem volatiel zijn, dus het is iets wat we voortdurend in de gaten houden. We kijken naar elke kostenpost en vragen ons af: is het nodig, voegt het waarde toe en kan het beter?”

Connectus let vooral op het verschil tussen bruto- en netto-inkomen.

Wat is het verschil tussen bruto en netto?

“Brutowinst is het verschil tussen wat de klant betaalt voor een product of dienst en wat het ons kost om te leveren,” legt Shelton uit. “We houden dat bij, maar het is belangrijker voor ons om het netto-inkomen te begrijpen, dat is wat er overblijft nadat we alle kosten in rekening hebben gebracht. Het netto-inkomen is cruciaal om te begrijpen of we winstgevend zijn en hoeveel winst we genereren.”

Volgens business growth consultant Kevin Riley weet u of u winstgevend bent en met hoeveel, als u de bruto- en nettokosten begrijpt en hoe u moet kijken naar bruto- versus nettowinst. “Er is een gezegde dat omzet ijdelheid is, en winst gezond verstand, en dat geldt net zo goed voor netto- versus brutowinstcijfers,” zegt hij. “Als je het netto-inkomen van je bedrijf niet begrijpt, werk je blind en kun je niet begrijpen of je echt winstgevend bent.”

Verschil Tussen Bruto En Netto

Hoe bereken je het verschil tussen bruto versus netto?

Het verschil tussen netto en bruto is de som van de kosten waarmee je rekening houdt in je berekeningen. De onderstaande balans toont het verschil tussen brutowinst en nettowinst.

In dit scenario heeft de onderneming een omzet van £500.000 en besteedt £320.000 aan directe kosten in verband met die omzet. Directe kosten zijn de kosten die worden gemaakt voor het maken en verkopen van een product aan uw klant. Als het product niet wordt gemaakt, worden de kosten niet gemaakt. Directe kosten omvatten gewoonlijk zaken als grondstoffen, verzending en verpakking. Het bedrijf hier heeft een brutowinst van 180.000 pond.

Maar als alle indirecte bedrijfskosten en andere inkomsten zijn meegerekend – indirecte kosten zijn kosten die uw bedrijf maakt, zelfs als er geen producten worden verkocht, en kunnen zaken zijn als schuldaflossing, nutsvoorzieningen en huur – laat de balans een netto-inkomen zien van £160.000.

Bruto vs. netto inkomen voor een bedrijf

De begrippen bruto- en netto-inkomen hebben verschillende betekenissen, afhankelijk van de vraag of het gaat om een bedrijf of een loontrekkende. Voor een bedrijf is het bruto-inkomen gelijk aan de brutomarge, dat wil zeggen de omzet minus de kosten van de verkochte goederen. Het bruto-inkomen is dus het bedrag dat een bedrijf verdient met de verkoop van goederen of diensten, voordat de verkoop-, administratie-, belasting- en andere kosten zijn afgetrokken. Voor een bedrijf is het netto-inkomen het resterende bedrag aan inkomsten nadat alle kosten van de verkoop zijn afgetrokken. Kortom, het bruto-inkomen is een tussenresultaat voordat alle kosten zijn meegerekend, en het netto-inkomen is het uiteindelijke winst- of verliesbedrag nadat alle kosten zijn meegerekend. Bijvoorbeeld, een bedrijf heeft een omzet van $ 1.000.000, de kosten van verkochte goederen bedragen $ 600.000 en de verkoopkosten bedragen $ 250.000. Het bruto-inkomen bedraagt $ 400.000. Het bruto-inkomen bedraagt $400.000 en het netto-inkomen $150.000.

De belangrijkste tekortkoming bij het gebruik van bruto- en netto-inkomen voor een bedrijf is dat het bruto-inkomen eerder nauw samenhangt met de bedrijfsresultaten, terwijl het netto-inkomen een verscheidenheid aan niet-operationele uitgaven, winsten en/of verliezen kan omvatten. De twee berekeningen zijn dus gebaseerd op verschillende soorten informatie, en worden gebruikt in verschillende soorten analyses.

Bruto vs. netto inkomen voor een loontrekkende

Voor een loontrekkende is het bruto-inkomen het bedrag van het salaris of loon dat door een werkgever aan de betrokkene wordt betaald, voordat er inhoudingen worden verricht. In deze context is het netto-inkomen het resterende bedrag aan inkomsten nadat alle inhoudingen op het brutoloon, zoals loonbelasting, derdenbeslag en pensioenbijdragen, zijn afgetrokken. Bijvoorbeeld, iemand verdient een loon van $1.000 en er wordt $300 ingehouden op zijn loonstrookje. Zijn bruto-inkomen is $1.000 en zijn netto-inkomen is $700. Het netto-inkomen is belangrijker dan het bruto-inkomen, omdat het netto-inkomen aangeeft hoeveel geld er beschikbaar is voor uitgaven.

Similar Posts