5 krachten model porter

5 krachten model porter

Wat zijn de Vijf Krachten van Porter?

De Vijf Krachten van Porter is een model dat vijf concurrerende krachten identificeert en analyseert die elke bedrijfstak bepalen en helpen de zwakke en sterke punten van een bedrijfstak te bepalen. De Vijf Krachten analyse wordt vaak gebruikt om de structuur van een industrie te bepalen om de bedrijfsstrategie te bepalen.

Het model van Porter kan worden toegepast op elk segment van de economie om het concurrentieniveau binnen de industrie te begrijpen en de winstgevendheid van een bedrijf op lange termijn te verbeteren. Het vijfkrachtenmodel is genoemd naar de professor van de Harvard Business School, Michael E. Porter.

De 5 krachten van Porter zijn:

  • Concurrentie in de industrie
  • Potentieel van nieuwkomers in de industrie
  • Macht van leveranciers
  • Macht van klanten
  • Dreiging van vervangende producten.

BELANGRIJKSTE OPMERKINGEN

De Vijf Krachten van Porter is een raamwerk voor het analyseren van de concurrentieomgeving van een bedrijf.

De Vijf Krachten van Porter is een vaak gebruikte richtlijn voor het evalueren van de concurrerende krachten die een verscheidenheid van bedrijfssectoren beïnvloeden.

Het werd in 1979 gecreëerd door professor Michael E. Porter van de Harvard Business School en is sindsdien een belangrijk hulpmiddel geworden voor managers.

Deze krachten omvatten het aantal en de macht van de concurrerende rivalen van een bedrijf, potentiële nieuwkomers op de markt, leveranciers, klanten, en vervangende producten die de winstgevendheid van een bedrijf beïnvloeden.

De vijfkrachtenanalyse kan worden gebruikt als leidraad voor de bedrijfsstrategie om het concurrentievoordeel te vergroten.

De Vijf Krachten van Porter begrijpen

De Vijf Krachten van Porter is een bedrijfsanalysemodel dat helpt verklaren waarom verschillende industrieën verschillende niveaus van winstgevendheid kunnen handhaven. Het model werd gepubliceerd in het boek van Michael E. Porter, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors in 1979.

5 krachten model porter

Het Vijf Krachtenmodel wordt veel gebruikt om de industriestructuur van een bedrijf en zijn bedrijfsstrategie te analyseren. Porter identificeerde vijf onmiskenbare krachten die een rol spelen bij het vormgeven van elke markt en industrie in de wereld, met enkele voorbehouden. De Vijf Krachten worden vaak gebruikt om de concurrentie-intensiteit, aantrekkelijkheid en winstgevendheid van een industrie of markt te meten.

https://verschiltussen.com/wat-is-een-actieplan/ 

  1. Concurrentie in de industrie

De eerste van de Vijf Krachten verwijst naar het aantal concurrenten en hun vermogen om een bedrijf te onderbieden. Hoe groter het aantal concurrenten, samen met het aantal gelijkwaardige producten en diensten dat zij aanbieden, hoe minder de macht van een bedrijf.

Leveranciers en kopers zoeken de concurrentie van een onderneming op als zij een betere deal of lagere prijzen kunnen aanbieden. Omgekeerd, wanneer de concurrentie gering is, heeft een bedrijf meer macht om hogere prijzen te vragen en de voorwaarden van overeenkomsten te bepalen om een hogere omzet en winst te behalen.

  1. Potentieel van nieuwkomers in een bedrijfstak

De macht van een onderneming wordt ook beïnvloed door de kracht van nieuwkomers op haar markt. Hoe minder tijd en geld het een concurrent kost om de markt van een onderneming te betreden en een effectieve concurrent te zijn, hoe meer de positie van een gevestigde onderneming aanzienlijk kan worden verzwakt.

Een bedrijfstak met sterke toetredingsdrempels is ideaal voor bestaande ondernemingen in die bedrijfstak, omdat de onderneming hogere prijzen kan vragen en betere voorwaarden kan bedingen.

  1. Macht van leveranciers

De volgende factor in het Porter-model betreft het gemak waarmee leveranciers de kosten van inputs kunnen opdrijven. Dit wordt beïnvloed door het aantal leveranciers van belangrijke inputs van een goed of dienst, hoe uniek deze inputs zijn, en hoeveel het een bedrijf zou kosten om op een andere leverancier over te schakelen. Hoe minder leveranciers in een bedrijfstak, hoe meer een onderneming afhankelijk is van een leverancier.

Bijgevolg heeft de leverancier meer macht en kan hij de inputkosten opdrijven en andere handelsvoordelen afdwingen. Wanneer er daarentegen veel leveranciers zijn of de omschakelingskosten tussen concurrerende leveranciers laag zijn, kan een onderneming haar inputkosten lager houden en haar winst verhogen.

  1. Macht van de afnemers

Het vermogen van afnemers om prijzen te verlagen of hun machtsniveau is een van de vijf krachten. Het wordt beïnvloed door hoeveel afnemers of klanten een bedrijf heeft, hoe belangrijk elke klant is, en hoeveel het een bedrijf zou kosten om nieuwe klanten of markten voor zijn productie te vinden.

Een kleiner en krachtiger klantenbestand betekent dat elke klant meer macht heeft om te onderhandelen over lagere prijzen en betere deals. Een bedrijf met veel, kleinere, onafhankelijke klanten zal gemakkelijker hogere prijzen kunnen vragen om de winstgevendheid te verhogen.

BELANGRIJK: Het Vijf Krachtenmodel kan bedrijven helpen hun winst te verhogen, maar ze moeten voortdurend veranderingen in de Vijf Krachten in de gaten houden en hun bedrijfsstrategie aanpassen.
  1. Dreiging van substituten

De laatste van de Vijf Krachten richt zich op substituten. Vervangende goederen of diensten die kunnen worden gebruikt in plaats van de producten of diensten van een bedrijf vormen een bedreiging. Ondernemingen die goederen of diensten produceren waarvoor geen nauwe substituten bestaan, zullen meer macht hebben om de prijzen te verhogen en gunstige voorwaarden te bedingen. Wanneer nauwe substituten beschikbaar zijn, zullen klanten de mogelijkheid hebben af te zien van de aankoop van een product van een bedrijf, en kan de macht van een bedrijf worden verzwakt.

Inzicht in de Vijf Krachten van Porter en hoe zij van toepassing zijn op een bedrijfstak, kan een bedrijf in staat stellen zijn bedrijfsstrategie aan te passen om zijn middelen beter te gebruiken en hogere winsten te genereren voor zijn investeerders.

Waarvoor worden de Vijf Krachten van Porter gebruikt?

Het Vijf Krachtenmodel van Porter helpt managers en analisten om het concurrerende landschap te begrijpen waarmee een bedrijf wordt geconfronteerd en om te begrijpen hoe een bedrijf daarin is gepositioneerd.

Is het Vijf Krachtenmodel van Porter nog steeds relevant?

Ja, ook al werd het meer dan 40 jaar geleden gecreëerd, het Vijf Krachten Model blijft een nuttig hulpmiddel om te begrijpen hoe een bedrijf concurrerend is gepositioneerd.

Wat zijn enkele nadelen van de Vijf Krachten van Porter?

Het Vijf Krachten model heeft enkele nadelen, waaronder dat het achterwaarts gericht is, waardoor zijn bevindingen meestal alleen relevant zijn op de korte termijn; die beperking wordt versterkt door de invloed van globalisatie.

Een ander groot nadeel is de neiging om te proberen de vijf krachten te gebruiken om een individueel bedrijf te analyseren, in plaats van een brede industrie, zoals het raamwerk was bedoeld.

Problematisch is ook dat het raamwerk zo is gestructureerd dat elk bedrijf in één industriegroep wordt geplaatst, terwijl sommige bedrijven zich in meerdere industrieën bevinden. Een ander probleem is dat alle vijf krachten in gelijke mate moeten worden beoordeeld, terwijl sommige bedrijfstakken niet zo sterk door alle vijf worden beïnvloed.

Wat is het verschil tussen de Vijf Krachten van Porter en de SWOT-analyse?

De 5 krachten van Porter en de SWOT-analyse (sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen) zijn beide hulpmiddelen die worden gebruikt om strategische beslissingen te analyseren en te nemen. Bedrijven, analisten en investeerders gebruiken de 5 Krachten van Porter om de concurrentieomgeving binnen een bedrijfstak te analyseren, terwijl zij een SWOT-analyse gebruiken om dieper in een organisatie te kijken om het interne potentieel te analyseren.

De kern van de zaak

Het raamwerk van de Vijf Krachten van Porter definieert de belangrijkste criteria waarmee rekening moet worden gehouden wanneer men het concurrentielandschap van een bedrijf bekijkt. Hoge bedreigingsniveaus geven doorgaans aan dat de toekomstige winsten kunnen verslechteren en omgekeerd. Een startende onderneming in een snelgroeiende bedrijfstak kan bijvoorbeeld snel buitengesloten worden als er geen toetredingsdrempels zijn. Evenzo zal een bedrijf dat producten verkoopt waarvoor talrijke substituten bestaan, niet in staat zijn om zijn prijsstellingsvermogen uit te oefenen om zijn marges te verbeteren, en het kan zelfs marktaandeel verliezen aan zijn concurrenten.

De reden waarom het model van Porter zo wijdverbreid werd, is dat het bedrijven dwingt verder te kijken dan hun eigen onmiddellijke business en naar hun industrie als geheel bij het maken van plannen op lange termijn. Het model van Porter speelt daarin nog steeds een essentiële rol, maar het zou niet het enige instrument in de gereedschapskist moeten zijn bij het opstellen van een bedrijfsstrategie.

 

Similar Posts